သက္တန္႔ေတြ မိုးလိုရြာလာတာ

ျဖစ္မွာပါ ….

( ခ်စ္ . . . တယ္ )

ဒါ… သတိလက္လြတ္ “တ” မိတဲ့

မေတာ္တဆ ခလုပ္တစ္ခ်က္ပါ .. ၊၊        ၊၊

 

ခင္ဗ်ားေလး ရဲ႕ ေရွ႕ေမွာက္မွာျဖစ္ျဖစ္

ခင္ဗ်ားေလး ရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာျဖစ္ျဖစ္

တုိးတုိးေလး ေမွာင္ ခ်င္ပါရဲ႕

တုိးတုိးေလး လင္း ခ်င္ပါရဲ႕

 

ျဖစ္ႏိုင္မယ္ဆုိရင္ေတာ့

ျဖစ္ႏိုင္မယ္ ဆုိရင္ နဲ႔ပဲ “စ” ခ်င္တယ္

မိုးေတြ သက္တန္႔လိုရြာလာရင္

ေျပာမယ္ …

ဒါဟာလည္း

မေတာ္တဆ “တ” မိတဲ့

အရုပ္ႀကိဳးပ်က္ ခလုပ္တစ္ခ်က္ပဲ ျဖစ္မွာ…

ေမွာ္မေလး ရယ္

ခ်စ္

တယ္ ….. ၊၊     ၊၊

 

0 Comments:

Post a Comment