ဝဋ္ အႀကီးႀကီး လည္တယ္

 

ေဝး ကို ေဝး ရ မွ ….. ျဖစ္ ကို ျဖစ္ ရ မွာ ဆုိ ေတာ့

ေလ ယာဥ္ ပ်ံ ဟာ …… ဦး ထုပ္ ထဲ က ထြက္ က် လာ

ဒီ မွာ . . . . . . . .

ခါး စည္း ၿပီး ေတာ့ လြမ္း ( ေန ရ ) တယ္ ၊၊           ၊၊

 

<<- ဇာတိ --->

 

ကို ညီစိမ္း ရဲ႕ ဝဋ္အႀကီးႀကီးလည္တယ္ ကဗ်ာ အား မိမိခံစားမႈျဖင့္ ျပန္လည္ခံစားပါထားတာျဖစ္ပါတယ္၊၊ ၊၊

 

0 Comments:

Post a Comment